• Effect of Drum’s Excitation Frequency on Ride Comfort of a Single –Drum Vibratory Roller

  • Tác giả
    : Le Van Quynh, Nguyen Thanh Cong, Nguyen T. K. Thoa
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : World Journal of Research and Review (WJRR), Vol.11(1), 2020, pp. 07-10; DOI: 10.31871/WJRR.11.1.15ISSN: 2455-3956

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác