• Effect of Operating Conditions on Vehicle Ride Comfort and Road Surface Friendliness with Air Suspension System

  • Tác giả
    : Le Van Quynh, Vi Thi Phuong Thao
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Vol.7(6),p. 7671-7675, e-ISSN: 2395-0056 p-ISSN: 2395-0072

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác