• Enhanced Forecasting Accuracy of Fuzzy Time Series Model Based on Combined Fuzzy C-Mean Clustering with Particle Swam Optimization

  • Tác giả
    : Nghiêm Văn Tính
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Computational Intelligence and Applications, Vol. 19, No. 2, 2050017-1, 26, ISSN (print): 1469-0268

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác