• Time Optimization Study for External Cylindrical Grinding

  • Tác giả
    : Nguyen Van Cuong, Tran Thi Hong, Nguyen Hong Linh, Tran Ngoc Giang, Nguyen Thanh Tu, and Vu Ngoc Pi
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Technology Reports of Kansai University, Volume 62, Issue 03, April, 2020

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác