• Effect of Process Parameters on Surface Roughness in Surface Grinding of 90CrSi Tool Steel

  • Tác giả
    : Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Le Hong Ky, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, and Vu Ngoc Pi
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Solid State Phenomena ISSN: 1662-9779, Vol. 305, pp 191-197 doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.305.191, Online: 2020-06-09

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác