• Multi-Criteria Optimization of Dressing Parameters for Surface Grinding 90CrSi Tool Steel Using Taguchi Method and Grey Relational Analysis

  • Tác giả
    : Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Le Hong Ky, Nguyen Quoc Tuan, Banh Tien Long, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu and Vu Ngoc Pi
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Materials Science Forum ISSN: 1662-9752, Vol. 998, pp 61-68 doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.998.61, Online: 2020-06-23

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác