• Determination of optimum gear ratios for a driven system using a chain drive and a worm-helical gearbox

  • Tác giả
    : Bui Thanh Danh, Tran Thi Hong, Nguyen Hong Linh, Nguyen Thi Quoc Dung, Nguyen Thanh Tu, Tran Ngoc Giang, Vu Ngoc Pi
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Technology Reports of Kansai University, Volume 62, Issue 03, April, 2020, ISSN: 0453-2198

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác