• Electrical Discharge Machining with SiC Powder-Mixed Dielectric: An E ective Application in the Machining Process of Hardened 90CrSi Steel

  • Tác giả
    : Thi-Hong Tran, Manh-Cuong Nguyen, Anh-Tung Luu, The-Vinh Do, Thu-Quy Le, Trung-Tuyen Vu, Ngoc-Giang Tran, Thi-Tam Do and Ngoc-Pi Vu
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : MACHINES, Received: 9 June 2020; Accepted: 29 June 2020; Published: 1 July 2020, ISSN: 2075-1702

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác