• Buckling and Nonlinear Vibration of Size-Dependent Nanobeam based on the Non-Local Strain Gradient Theory

  • Tác giả
    : Dang Van Hieu
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Journal of Applied Nonlinear Dynamics 9(3) (2020) 427-446, DOI:10.5890/JAND.2020.09.007, ISSN 2164-6457, eISSN 2164-6473

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác