• Literature Review on Applying Kaizen in University and Lessons for Vietnamese Universities

  • Tác giả
    : Phạm Thị Mai Yến Đặng Ngọc Huyền Trang Dương Thị Thùy Linh
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : American Journal of Creative Education Vol. 3, No. 2, 62-69, 2020, DOI: 10.20448/815.32.62.69, e-ISSN: 2706-6088

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác