• Magnetic field calculation of overhead transmission lines

  • Tác giả
    : Truong Tuan Anh; Nguyen Duy Truong
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS) Volume-7, Issue-5, May 2020; pp 01-05, ISSN 2520-5382

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác