• Design a Liquid Temperature Controller. Application for Heat Transfer System : DOI: 10.14445/23488379/IJEEE-V7I6P104

  • Tác giả
    : Mai Trung Thai, Nguyen Nam Trung
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Electrical and Electronics Engineering (IJEEE), Vol 7, Issue 6, June 2020, pp. 22-26;

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác