• SOME CONCEPTS ON LAW IN WESTERN PHILOSOPHY IN THE PRE-MODERN PERIOD

  • Tác giả
    : Ngo Minh Thuong
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : IJRDO-Journal of Educational Research, ISSN: 2456-2947

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác