• Influence of technological parmetters on diamrter deviation and roudness error of hole surface in the process of EDM

  • Tác giả
    : Nguyễn Đình Mãn
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, vol.7-issue 3, March- 2020, ISSN: 2458-9403

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác