• Building surveillance control system for multiple PLC Siemens S7-1200 with standard of Ethernet communication

  • Tác giả
    : Dương Quốc Hưng, Dương Quỳnh Nga
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS) (Volume-7, Issue-5, page 95 – 98), ISSN: 2394-3661

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác