• A study on frequency control of the medium-frequency furnace using PLC and siemens inverte

  • Tác giả
    : Dương Quỳnh Nga; Dương Quốc Hưng, Dương Quỳnh Nhật
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS) (Volume-7, Issue-5, page 87 – 90), ISSN: 2394-3661

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác