• COMBINED BALANCED TRUNCATION ALGORITHM AND LINEAR DIFFERENTIAL MAPPING FOR CONTROLLER ORDER REDUCTION PROBLEM

  • Tác giả
    : Vũ Ngọc Kiên, Nguyễn Hồng Quang
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Journal of Mechanical Engineering Research and Developments ISSN: 1024-1752 CODEN: JERDFO Vol. 43, No. 4, pp. 310-319

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác