• The quality of workers of TNG Investment and Trading Joint stock Company

  • Tác giả
    : Pham Viet Huong
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : SSRG International Journal of Economics and Management Studies 7.5 (2020): 186-191; Doi: 10.14445/23939125/IJEMS-V7I5P127, ISSN: 2393 – 9125

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác