• A Technique of Discretizing Continuous Data for Programming Adaptive Deterministic Cubature Methods in Moderate Dimensions

  • Tác giả
    : Đinh Văn Tiệp, Trần Thị Huê
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Applied Mathematics, Vol. 10, No. 1, 2020, pp. 1-6, DOI:10.5923/j.am.20201001.01; p-ISSN: 2163-1409, e-ISSN: 2163-1425

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác