• Multi-objective optimisation of cutting force and cutting power in chopping agricultural residues

  • Tác giả
    : Vũ Văn Đam; Ngô Quốc Huy, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Dự
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Biosystems Engineering, Agricultural and Biological Sciences, 1 9 1 ( 2 0 2 0 ), 1 07 -1 1 5; www.elsevier.com/locate/issn/15375110; https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2020.01.007; ISSN: 15375129, 15375110

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác