• The effect of cutting conditions on friction coeficients and cutting power in the fly hobbing process using nanolubriants

  • Tác giả
    : Ngô Minh Tuấn, Hoàng Vị, Đinh Trọng Hải
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN (P): 2249-6890; ISSN (E): 2249-8001 Vol. 10, Issue 1; ISSN (P): 2249-6890

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác