• Analysis of VietNam’s export commodity groups to China market

  • Tác giả
    : Nguyen Thi Minh Anh, Kieu Thi Minh Thu.
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Internatinal Journal of Research, Volume 07 lssue 04 April 2020, Trang 637-642; e-ISSN:2348-6848

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác