• Energy Harvesting in Wireless Sensor Networks: Benefits and Challenges

  • Tác giả
    : Minh T. Nguyen
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : ICSES Interdisciplinary Transactions on Cloud Computing, IoT, and Big Data Vol. 4, no. 1, pp. 1-3, Mar. 2020; ISSN: 2467-295X

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác