• Distributed compressive and collaborative sensing data collection in mobile sensor networks

  • Tác giả
    : Minh T. Nguyen
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Elsevier Internet of Things Volume 9, March 2020, 100156; ISSN:2588-5846

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác