• Wireless Power Transfer Near-field Technologies for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs): A Review

  • Tác giả
    : Anh M. Le, Linh H. Truong, Toan V. Quyen, Cuong V. Nguyen, Minh T. Nguyen
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : EAI Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems Issue 22, Vol. 1, Jan 31st 2020; ISSN: 2410-0218

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác