• Robot Control Based On Image Processing To Follow The Target

  • Tác giả
    : Ngan T.T. Le, Huyen T.T. Tran
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering ( SSRG - IJEEE ) - Volume 7 Issue 4 – April 2020; 2348-8379

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác