• Determine of Working Condition of Bearings Based on Working Temperature

  • Tác giả
    : Nguyễn Phương Vân
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : East African Scholars Journal of Engineering and Computer Sciences Abbreviated Key Title: East African Scholars J Eng Comput Sci Published By East African Scholars Publisher, Kenya; Volume-3, Issue-4, Apr-2020; 2663-0346

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác