• Data Recovery on The Hard Disk in FAT32 Format

  • Tác giả
    : Nguyễn Tiến Duy
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST), Vol. 5 Issue 3, March – 2020, pp. 843-849; 2528-9810

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác