• MFCA application aiming to analyze the cost of steel production process in Thai Nguyen Iron and Steel Corporation

  • Tác giả
    : Nguyen Thi Kim Huyen
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : SSRG International Journal of Economics and Management Studies 7.3 (2020): 163-168; Doi: 10.14445/23939125/IJEMS-V7I3P121; 2393 – 9125

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác