• Soc Estimation of the Lithium-Ion Battery Pack using a Sigma Point Kalman Filter Based on a Cell’s Second Order Dynamic Model

  • Tác giả
    : Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Vĩnh Thụy
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Applied Sciences; 2020, Volume 10, Issue 5, 1896; DOI: https://doi.org/10.3390/app10051896; 2076-3417

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác