• Electromagnetic Field Based WPT Technologies for UAVs: A Comprehensive Survey

  • Tác giả
    : Minh T. Nguyen, Cuong V. Nguyen, Linh H. Truong, Anh M. Le, Toan V. Quyen, Antonino Masaracchia, Keith A. Teague
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : MDPI – Electronics, Vol. 9, Issue 3; 2079-9292

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác