• Energy Efficient Approaches in Wireless Sensor Networks

  • Tác giả
    : Vinh T. Vu, Toan V. Quyen, Linh H. Truong, Anh M. Le, Cuong V. Nguyen, Minh T. Nguyen
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : ICSES Transactions on Computer Networks and Communications, Vol. 6, Issue 1, Page: 1-10; March; ISSN: 2588-5847

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác