• Control, Communications and Networking for Mobile Sensor Networks

  • Tác giả
    : Minh T. Nguyen
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : ICSES Transactions on Computer Networks and Communications, Febrary 2020; ISSN: 2588-5847

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác