• A study on the effect of coolant parameters to surface roughness in external cylindrical grinding of 90CrSi steel using Taguchi method

  • Tác giả
    : Hoàng Xuân Tứ, Nguyễn Thị Tuyết Minh
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Innovation Engineering and Science Research; http://www.ijiesr.com/liebrary/e24/922426977.pdf

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác