• Effect Of Technology Parameters On Tool Wear In Milling Process: An Overview

  • Tác giả
    : Vũ Như Nguyệt
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), Vol. 7 Issue 2, p.11500- p.11507.

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác