• Multiresponse Optimization of Cutting Force and Cutting Power in Chopping Agricultural Residues Using Grey‐Based Taguchi Method

  • Tác giả
    : Vũ Văn Đam Nguyễn Thanh Toàn, Chu Ngọc, Hùng, Hồ Ký Thanh, Ngô Quốc Huy, Nguyễn Văn Dự
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Agriculture (10, 51, 1-10); DOI:10.3390/agriculture10030051

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác