Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Danh sách sinh viên dự xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tốt nghiệp đợt 2 năm học 2022-2023.