Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Danh sách sinh viên dự xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, thưởng điểm miễn học các học phần tiếng Anh tháng 01 năm 2023.

T01.jpg