Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Danh sách sinh viên dự xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ, thưởng điểm miễn học các học phần tiếng anh tháng 3 năm 2023.

T3.jpg