Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, thưởng điểm miễn học các học phần tiếng Anh tháng 12 năm 2022.

t12.22-1.jpg