Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Danh sách sinh viên CTTT dự xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2023

CTTT UPWEB-1.jpg