Công văn V/v dự tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020