Công văn đăng ký dự tuyển đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Nhật Bản