Tin tức

Quyết định vv thành lập Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy
Quyết định vv thành lập Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy trình độ đại học đào tạo Cử nhân và Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõ...