Công khai thông tin theo thông tư 36/BGDĐT

Biểu mẫu 20: C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

20C_10.2023.pdf (TẢI FILE).