Công khai thông tin theo thông tư 36/BGDĐT

Biểu mẫu 20: B. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

20B_10.2023.pdf (TẢI FILE).