Công khai thông tin theo thông tư 36/BGDĐT

Biểu mẫu 18: B. Công khai thông tin về SV tốt nghiệp và tỷ lệ SV có việc làm sau 01 năm ra trường

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

18B_10.2023.pdf (TẢI FILE).