Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

Biểu mẫu 18: A,B. Công khai thông tin về quy mô đào tạo, thông tin về SV tốt nghiệp và tỷ lệ SV có việc làm sau 01 năm ra trường - Học kỳ 2

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

18ab.pdf (TẢI FILE).