Công khai thông tin theo thông tư 36/BGDĐT

Biểu mẫu 17: Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Sau đại học

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Bieu 17 SĐH_7.2023.pdf (TẢI FILE).