BẢNG XẾP HẠNG TIẾNG ANH THEO ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Cập nhật lúc: 16:30 ngày 09/04/2015 | Lượt xem: 830

STT

Nội dung

Thành thạo tiếng Anh
(Hệ số 3)

Từ 500 đến dưới 550
(Hệ số 2)

Thành thạo 1 trong 4 NN chính còn lại
(Hệ số 1)

Hệ số điểm của đơn vị

Tính % theo tỉ lệ giảng viên

1

Khoa Quốc tế

41

13

2

151

3.08

2

 Khoa Kinh tế CN

3

10

0

29

1.32

3

Trung tâm Thí nghiệm

2

2

6

16

1.33

4

Khoa phạm Kỹ thuật

2

7

2

22

1.16

5

Khoa khí

6

15

2

50

0.93

6

Khoa Điện tử

3

12

3

36

0.86

7

Khoa Điện

2

10

10

36

0.65

8

Khoa Khoa học bản

0

7

3

17

0.59

9

Khoa Kỹ thuật Ô MĐL

0

1

5

7

0.50

10

Bộ môn luận chính trị

0

3

0

6

0.38

11

Khoa Xây dựng MT

0

5

1

11

0.35

12

Trung tâm Thực nghiệm

0

0

0

0

0.00

Tổng 

59

85

34